Members

Professor
Hiroyuki Tomiyama
Assistant ProfessorXiangbo Kong
Ph.D. Students Zelin Meng
Hiroki Nishikawa
M.E. StudentsTakuya Egashira
Kenta Shirane
Takuma Hikida
Satoshi Ito
Yuho Toku
Wanyin Shi
Qidi Zhang
Undergraduates Hiroto Sagara
Keishi Akaiwa
Koyu Ohata
Masaki Sano
Tomoyasu Shimada
Chiharu Shiro
Eiji Sugahara
Irin Cho
Takumi Mizuno
Nazira Hazwani Binti Abdul Manan
Wan Nadira Aisyah Binti Wan Shariff