Members

Professor
Hiroyuki Tomiyama
Assistant ProfessorXiangbo Kong
Ph.D. Students Zelin Meng
Hiroki Nishikawa
M.E. StudentsSatoshi Ito
Yuho Toku
Wanyin Shi
Qidi Zhang
Koyu Ohata
Masaki Sano
Kazuki Shima
Tomoyasu Shimada
Chiharu Shiro
Eiji Sugahara
Yilin Zhao
Takumi Mizuno
Undergraduates Yoshinori Emi
Katsuya Doi
Mao Nishira
Hiromu Hata
Hiroki Matsumiya
Yuto Miura
Kohei Yasuhara
Tomoki Shimizu