Members

Faculty members

Ph.D. students

Master-course students

 • Satoshi Ito

 • Yuho Toku

 • Wanyin Shi

 • Qidi Zhang

 • Koyu Ohata

 • Masaki Sano

 • Kazuki Shima

 • Tomoyasu Shimada

 • Chiharu Shiro

 • Eiji Sugahara

 • Yilin Zhao

 • Takumi Mizuno

Undergraduate students

 • Yoshinori Emi

 • Katsuya Doi

 • Mao Nishira

 • Hiromu Hata

 • Hiroki Matsumiya

 • Yuto Miura

 • Kohei Yasuhara

 • Tomoki Shimizu